Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 Zakres Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady na jakich BITE świadczy Usługi a także sprzedaje Towary za pośrednictwem Portalu, prawa i obowiązki BITE oraz Klientów związane ze świadczeniem Usług, korzystaniem z Portalu oraz ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem Portalu oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się marka BITE;
zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną;
e) zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, w tym:
zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego tj. zawierania za pośrednictwem Portalu umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary w ramach Sklepu Internetowego;
zasady świadczenia przez BITE pozostałych Usług za pośrednictwem Portalu.
2. Dane kontaktowe marki BITE są następujące:
a) Bring it to Europe Adam Świerczyński (BITE) ul. Francuska 35, 40-027 Katowice woj. Ślaskie
b) adresy strony internetowej: www.sklep.bringittoeurope.com
c) adresy mailowe: sklep@sklep.bringittoeurope.com
d) telefon: +48 696 014 225


DEFINICJE

Art. 2 Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Portal - system stron www (World Wide Web) prowadzony przez BITE pod adresem www.sklep.bringittoeurope.com pośrednictwem którego BITE świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności prowadzi Sklep Internetowy ;
2. BITE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciel marki BITE , adres :ul. Francuska 35, 40-027 Katowice woj. Ślaskie; NIP - 6431679821; REGON - 387372925,
3. Klient - każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie z Portalu i zawarcie umowy za pośrednictwem Portalu i który korzysta z funkcjonalności Portalu, w tym korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4. Usługi - całokształt funkcjonalności Portalu stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. następujące usługi:
a) Sklep Internetowy;
b) Zamówienia mailowe;
c) Konto Klienta;
d) Udostępnione Treści;
5. Treści - cała zawartość merytoryczna Portalu, w tym w szczególności informacje o BITE - i lub wszystkie podobne, równoważne lub jakiekolwiek inne;
6. Udostępnione Treści - jedna z Usług, pozwalająca Klientom na dostęp do Treści w ramach Portalu, w szczególności dla potrzeb korzystania z innych Usług;
7. Konto Klienta - jedna z Usług, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Portalu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, umożliwiających zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie z Portalu, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego;
8. Sklep Internetowy - jedna z Usług, stanowiąca funkcjonalności Portalu, z wykorzystaniem których BITE sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w ofercie marki BITE;
9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. BITE czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Towary - ogół rzeczy i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, zarówno w ramach Sklepu Internetowego, które może nabyć Klient za pośrednictwem Portalu.
11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.);
13. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych;
14. Formularz zamówienia-funkcjonalność Portalu zawierająca niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do BITE poprzez Portal w ramach procedury zawarcia poprzez Portal umowy dotyczącej Towarów.


USŁUGI - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 3 Treść i charakter Usług
1. Usługi świadczone poprzez Portal stanowią świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
2. Całokształt Usług świadczonych poprzez Portal tworzy platformę informatyczną :
a) służącą BITE do prowadzenia sprzedaży Towarów poprzez sieć Internet, na własny rachunek w ramach Sklepu.
b) pozwalającą Klientowi na skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w tym:
- poprzez udostępnienie informacji na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących BITE i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z BITE i jej wykonania oraz pozostałych Treści;
- poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z BITE w celu zawarcia umowy o Towary, w tym złożenia zamówienia na Towary;
- poprzez umożliwienie Klientowi zawarcia z BITE za pośrednictwem Portalu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar i kosztów wysyłki;
- pozwalająca na skorzystanie z pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie.

KONTO KLIENTA

Art. 4 Rejestracja
1. Korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu wymaga założenia Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Założenie Konta Klienta odbywa się w procedurze rejestracji, która wymaga podania niepowtarzalnego loginu oraz hasła. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, podania logina i hasła, które Klient będzie wykorzystywał do logowania się w Portalu, podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz złożenia oświadczeń w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, potwierdzenia pouczenia w przedmiocie danych osobowych, pouczenia w przedmiocie prawa odstąpienia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację Konta Klienta, które odbywają się drogą mailową, w ten sposób, że Klient otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym, zaś kliknięciu w link w mailu następuje przekierowanie na stronę z informującą o aktywacji Konta Klienta.
3. Zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta wymaga posłużenia się loginem i hasłem przypisanym do Konta Klienta.

Art. 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o Konto Klienta
1. Zawarcie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji, o której mowa w art. 4.
2. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą skorzystania z funkcjonalności Portalu służącej do usuwania Konta Klienta, a także zgodnie z ust. 3.
3. Umowa o Usługę Konta Klienta może być rozwiązana przez BITE za 1 dniowym wypowiedzeniem przesłanym w formie mailowej na adres mailowy Klienta w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 14 Regulaminu.
4.Usługa Konto Klienta jest bezpłatna.

SKLEP INTERNETOWY

Art. 6 Sklep Internetowy -zasady ogólne
1. Usługa Sklep Internetowy, wymagają posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Sklep Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej Towarów tj. umowy sprzedaży tych Towarów przez BITE jako sprzedawcę Klientowi jako kupującemu, w tym uzgodnienie warunków tej umowy.


Art. 7. Zawieranie umów w Sklepie Internetowym
1. Na procedurę zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy, o której mowa w art. 6 ust. 2 lub ust 3 Regulaminu składają się czynności związane ze złożeniem zamówienia, opisane w art. 8 Regulaminu oraz związane z potwierdzeniem zamówienia opisane w art. 9 Regulaminu.
2. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

Art. 8. Składanie zamówień
1. Składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, wyboru formy płatności, wyboru formy dostawy oraz zaakceptowania złożenia zamówienia. Skorzystanie z opcji zaakceptowania złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
3. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do BITE za pośrednictwem Portalu.
4. Informacje o Towarach są na bieżąco podawane poprzez Portal, stosownie do rodzaju danego Towaru.

Art. 9. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
1. Po przesłaniu zamówienia Klienta do BITE, zgodnie z art. 8 ust. 3. Regulaminu zamówienie jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, co, w razie otrzymania takiego potwierdzenia przez Klienta, skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów;
2. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

Art. 10. Płatności
1. Za Towary zakupione w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
a) przelewem on-line;
b) kartą płatniczą, debetową lub kredytową;
c) przelewem tradycyjnym;
d) odbiór osobisty
e) pobranie
stosownie do opcji dostępnej na Portalu;
2. Określone na Portalu ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich PLN i obejmują kwotę podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek dotyczy danego Towaru. Niektóre ceny mogą zawierać koszta wydania Towaru (dostawy / transportu / ubezpieczenia), a każdorazowo informacja o tym fakcie będzie podawana w procesie zamawiania.
3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów ubezpieczenia (jeśli dotyczy) i kosztów wybranego sposobu płatności. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w na Portalu, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) lub b) BITE udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub przekierowuje na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez tego Dostawcę Usługi Płatniczej.

Art. 11. Dostawy
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
2. Zamówienia Towarów w Sklepie Internetowym:
a) wszystkie produkty dostępne w portalu internetowym dostępne są na zamówienie włączając te z oznaczeniem dostępne od ręki
b) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
3. BITE ma obowiązek dostarczenia Towarów wolnych od wad.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
5. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Art. 12 Outlet
1. Towary w zakładce outlet są towarami pełnowartościowymi .
2. Jeśli towary w zakładce outlet posiadają jakieś wady BITE ma obowiązek poinformowania klientów o tym fakcie w informacjach o produkcie

UDOSTĘPNIONE TREŚCI

Art. 13 Zawarcie umowy o Udostępnione Treści
1.Usługa Udostępnione Treści umożliwia zapoznawanie się z Treściami zamieszczonymi na Portalu poprzez udostępnianie na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Portalu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
2. Udostępnienie Treści obejmuje wszelkie Treści umieszczone na Portalu, zarówno dotyczące Usług, jak również działalności BITE wykonywanej poza Portalem.
3. Usługa Udostępnianie Treści jest nieodpłatna.
4. Zawarcie umowy o Usługę Udostępnione Treści następuje przez rozpoczęcie korzystania z Portalu zaś rozwiązanie następuje, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, przez zaprzestanie korzystania z Portalu, w szczególności zamknięcie stron Portalu.


PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Art. 14 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług treści o charakterze bezprawnym.
2. Klienci zobowiązani są, w zakresie w jakim podanie informacji jest niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Portalu lub jej prawidłowego wykonania do posługiwania się informacjami zgodnymi z rzeczywistością, w szczególności zakazane jest podawanie danych fałszywych, w tym podszywanie się pod inne podmioty.

Art. 15 Korzystanie z Portalu
1. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji o Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
2. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa art. 17 Regulaminu.

Art. 16 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną można składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych mailowo na adres: sklep@bringittoeurope.com lub pisemnie na adres BITE, adres ul. Francuska 35, 40-027 Katowice woj. Ślaskie
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
3. Odzież do zwrotu nie może nosić żadnych śladów użytkowania, przeróbek, zapachów, nie może być zniszczona itp. Odzież z indywidualną personalizacją NIE PODLEGA zwrotowi, prosimy o przemyślany dobór rozmiarów. W razie wątpliwości służymy pomocą więc najlepiej się z nami skontaktować.
4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Z możliwości reklamacji wyłącza się towary oznaczone outlet lub z działu outlet.

Zgłoszenie reklamacyjne sporządzone w dniu .......................

 1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: .....................................................................
 2. Adres: ...........................................................................................................................
 3. Data dokonania zakupu: ................................................................................................
 4. Nazwa towaru: ..............................................................................................................
 5. Ilość zakwestionowanego towaru: ................................................................................
 6. Cena brutto: ..................................................................................................................
 7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: .........................................
 8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ..................................................................
 9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ..........................................................................
 10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............................................................................................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

Towar odsyła Klient na własny koszt.

 

.......................................................

(czytelny podpis Klienta)

WYMAGANIA TECHNICZNE

Art. 17 Interoperacyjność treści cyfrowych
1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Klient powinien dysponować:
a) połączeniem z siecią Internet;
b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Art. 18 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy :
a) o Usłudze zawartej z BITE na Portalu;
b) dotyczącej Towarów nabywanych poprzez Sklep.
2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni:
a) od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a) lub b) ;
b) w przypadku umowy, o której mowa w ust. 1 pkt c) od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy dotyczącej wielu Towarów od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować BITE , adres ul. Francuska 35, 40-027 Katowice woj. Ślaskie adresy mailowy: sklep@bringittoeurope.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem urzędu pocztowego (list polecony), kurierem (za potwierdzeniem odbioru) , faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy BITE zwraca wszystkie otrzymane płatności, wyłączając koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; BITE może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej Towarów Towar musi być nieużywany tj. nie posiadać śladów noszenia oraz zapachów .Towar należy odesłać lub przekazać BITE a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano BITE o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
6. Klient, odsyłający Towar, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. przesyłki zwrotnej .
7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje :
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. umów o Towary wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.

imie / nazwisko / nazwa nabywcy ................................
email: ........................

Ja .....................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *: ........................................................
numer zamówienia ...........................................
Data zawarcia umowy to ...................................
data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko.................................................

Adres...............................................................
Data .....................
Czytelny podpis Klienta ...............................

Reklamacje (Rękojmia)
Art. 19 Reklamacje (Rękojmia)

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny sklep@bringittoeurope.com

Jeśli zakupiony produkt posiada wady, możesz zgłosić jego reklamację. Do jej złożenia potrzebny Ci będzie dowód zakupu ( np. paragon, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności online). Pamiętaj, że przy odbiorze Zamówienia masz możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera lub sprzedawcy.

Zakupiony towar należy odesłać na adres:

Bring it to Europe
Adam Świerczyński
ul. Francuska 35
40-027 Katowice

Wraz z wypełnionym formularzem:

imie / nazwisko / nazwa nabywcy ................................

email: ........................


Ja .....................................................................................................................
Zgłaszam reklamację zakupionego towaru: ..........................................................
gdyż posiada on wady: ..........................................................
numer zamówienia ...........................................
Data zawarcia umowy to ...................................
data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko.................................................
Adres...............................................................
 
Data .....................
Czytelny podpis Klienta ..............................

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Koszt wysyłki ponosi klient, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt ten zostanie zwrócony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20 Pozostałe postanowienia Regulaminu
1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów w Portalu są dostępne w języku polskim oraz angielskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym http://sklep.bringittoeurope.com/pl/i/Regulamin/3 przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej poprzez Portal, w tym umowy o Usługi.
4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów, działających przy Inspekcji Handlowej;
b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
5. Regulamin może być zmieniony przez BITE. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów zawieranych poprzez Portal w tym o Usługi zawartych po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym tj. Usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług zmiany Regulaminu wiążą Klienta którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Usługi poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Art. 21 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Bring it to Europe Adam Świerczyński (BITE) ul. Francuska 35, 40-027 Katowice woj. Ślaskie. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (podanie danych umowne, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia umowy i wykonania umowy), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości), art.9 ust.1 lit.a RODO na podstawie zgody | Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami | na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Administratorem (obowiązek umowny w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu). Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10),wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.| Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora usunięcia danych; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; prawo w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa oprócz skargi do Polskiego Organu Nadzorczego można realizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby. Kategorie odbiorców danych: Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl